6 Sigma metodai

 

Lean 6 Sigma metodaiTrumpas metodų  aprašymas
Projekto nustatymas Detalus projekto vykdymo būtinybės pagrindimas, naudojamas tiek finansiniam projekto pagrindimui, sprendimų priėmimui dėl projekto vykdymo, tiek suinteresuotų žmonių įtraukimui, pokyčių komunikavimui, įgyvendinimui ir terminų bei tikslų nustatymui.
TRPRK (angl. SIPOC) Makro proceso analizė, skirta nustatyti kaip klientams pagal jų reikalavimus teikiami produktai arba paslaugos yra susiję organizacijos su tiekėjų gaunamais informacija ir medžiagomis.
Priežasčių pasekmių matrica Detali, skaičiais vertinama, proceso resursų analizė, skirta pagal kliento reikalavimus nustatyti esminius proceso resursus (priežastis), įtakojančius prastą proceso rezultatyvumą.
Matavimo sistemos analizė Esamų duomenų rinkimo sistemos patikrinimas siekiant įsitikinti, kad duomenys yra 90% patikimi. Taikoma ir kitose sprendimo priėmimo mechanizmo grandyse patikimumo patikrai gamybinėse ir paslaugų aplinkose.
Grafinė proceso analizė Vizualinis proceso atvaizdavimas skirtas susitarimui dėl esamos proceso situacijos pasiekti. Didžiausias dėmesys skiriamas identifikavimui paslėptų veiklų, kurios neaprašomos oficialiuose dokumentuose.
Aprašomoji statistika Projekto tikslo aiškiam nustatymui naudojami skaičiavimai. Pavydys - trumpo periodo veiklos rezultatų savybių matavimas, kai resursų kintamieji išlygiuoti ir valdomi. Vidurkis - ilgo periodo veiklos rezultatų savybių matavimas, kai resursų kintamieji nėra apriboti.
Gebėjimo analizė Statistinė duomenų analizė siekiant nustatyti, kiek proceso rezultatai tenkina nustatytus reikalavimus. Paprastai vertinama Sigmomis ir yra pritaikoma visų procesų vertinimui.
Valdymo diagrama (angl. Control chart) Proceso valdomumą atvaizduojantis grafikas. Grafike rezultatai suskaičiuojami remiantis proceso rezultatų vidurkio ir standartinio nuokrypio pokyčiais laike.
GKPA (agl. FMEA) Galimų klaidų priežasčių analize yra siekiama logiškai nustatyti procesų neefektyvumo priežastis, kai statistinė analizė negalima dėl duomenų trūkumo.
Statistinis hipotezių tikrinimas Statistinė duomenų analizė, skirta patvirtinti arba paneigti proceso resurso (priežasties) poveikį proceso rezultatui.
Eksperimentų projektavimas Tai testas arba serija testų, kuriuose padaromi tikslingi pokyčiai reikiamuose proceso ar sistemos resursuose tam,
kad būtų galima identifikuoti ir ištirti pokyčius rezultatuose.
Valdymo planas Ilgalaikė procesų pokyčių valdymo strategija (planas) pasiektiems patobulinimams užtikrinti.